Algemene Voorwaarden Muziekschool Zoetermeer

 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten van de muziekschool

 

Aanmelding

 

 • Aanmelden geschiedt door het toezenden of afgeven van een ondertekend inschrijfformulier.
 • Door ondertekening van dit formulier verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Aanmeldingsformulieren worden zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Aanmelding geeft geen garantie op directe plaatsing.
 • Inschrijvingen worden automatisch verlengd, tenzij tijdig schriftelijk wordt opgezegd.
 • Het aanmeldingsformulier voor jongeren onder 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder of verzorger. (betaling plichtige)

 

Plaatsing

 

 • Nieuwe leerlingen krijgen les als het lesgeld van te voren is voldaan, middels automatische overschrijving of contant.
 • Aangemelde leerlingen die niet kunnen worden geplaatst komen automatisch op de wachtlijst. Hiervan ontvangt men bericht.
 • Leerlingen die zich hebben aangemeld ontvangen een bevestiging van inschrijving met daarop vermeld de startdatum. Zonder tegenbericht wordt men op deze datum verwacht, zodat hij/zij als nieuwe leerling kan worden ontvangen.

 

Proefles

 

 • De leerling heeft de mogelijkheid om éénmalig een gratis proefles te volgen bij één van onze docenten.

 

Lestarieven

 

 • De tarieven voor de muzieklessen staan vermeld op de website van Muziekschool Zoetermeer. Deze lestarieven zijn afhankelijk van de keuze van het lespakket. De tarieven zoals vermeld op de website zijn standaard tarieven van Muziekschool Zoetermeer.

 

Vakanties en feestdagen

 

 • Op feestdagen wordt er in principe geen les gegeven. In overleg tussen leerling en docent kan worden besloten de les wel door te laten gaan, of op een ander moment in te halen. Indien dit niet het geval is wordt het lesgeld niet gefactureerd.

 

Afmeldingen door docent

 

 • Wanneer de docent zich, door overmacht (ziekte of anderszins), genoodzaakt ziet de les af te melden, zal de docent in overleg met de leerling de les op een ander moment inhalen. Bij langdurige ziekte van docenten (langer dan twee weken) worden de lessen zoveel mogelijk vervangen.

 

Afmeldingen door leerling

 

 • De leerlingen worden vriendelijk verzocht zich in geval van afwezigheid tijdig binnen 24 uur af te melden bij Muziekschool Zoetermeer ( info@muziekschoolzoetermeer.nl ).

 

Betaling

 

 • Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso of contant, veelal aan het eind van de maand en beginnend.
 • Bij het niet kunnen innen van het termijnbedrag per automatische incasso (storneren) krijgt u eenmalig een schriftelijk verzoek om binnen zeven dagen te betalen.
 • Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld direct opeisbaar, vermeerderd met € 18,00 administratiekosten.
 • Als u geen machtiging tot automatische incasso wilt afgeven, dient u het volledige lesgeld in één keer te betalen.
 • De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Muziekschool Zoetermeer zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder.
 • De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betaling plichtige.

 

Opzegtermijn

 

 • Muziekschool Zoetermeer hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Deze maand gaat in op de eerste dag van de daaropvolgende maand. De opzegging dient via de website, e-mail, of schriftelijk aan de muziekschool kenbaar gemaakt te worden (dus niet alleen bij de docent).

 

Aansprakelijkheid

 

 • Muziekschool Zoetermeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen, waarin wettelijke aansprakelijkheid Muziekschool Zoetermeer wordt vastgesteld.
 • Muziekschool Zoetermeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kinderen/personen of goederen die ongevraagd worden meegenomen tijdens repetities of optredens.

 

Voorbehoud

 

 • Alle door Muziekschool Zoetermeer gepubliceerde teksten en bedragen gelden onder voorbehoud van druk- en typefouten

 

PRIVACY STATEMENT

 

Wie zich inschrijft bij Muziekschool Zoetermeer voor een cursus, les of workshop, laat zijn of haar persoonlijke gegevens achter. Dit geldt ook voor iedereen die bij ons een ruimte huurt of zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om en zorgen ervoor dat ze veilig worden opgeslagen. In ons privacy statement leggen we je uit hoe we dat doen en waar we je gegevens wel en niet voor gebruiken. Ook lees je hier wat je rechten zijn en hoe je die kunt uitoefenen.

 

 

De algemenen verordening gegevens bescherming

 

Iedere organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van een

privacybeleid. Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Verordening; de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Met ons privacy statement geven wij zo goed mogelijk

invulling aan de eisen van de AVG.

Muziekschool Zoetermeer gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert

de privacy van betrokkenen. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op

behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, op grond van de volgende uitgangspunten.

 

Grondslag en doelbinding

Muziekschool Zoetermeer zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde,

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.

 

Verwerking persoonsgegevens

Muziekschool Zoetermeer verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn

voor het vooraf bepaalde doel. Muziekschool Zoetermeer streeft naar minimale

gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van

persoonsgegevens kan nodig zijn om administratieve taken goed uit te kunnen oefenen of om

wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

Integriteit en vertrouwelijkheid

Muziekschool Zoetermeer gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze

vertrouwelijk. Medewerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor

de gegevens verzameld zijn. Daarbij zorgt Muziekschool Zoetermeer voor passende beveiliging

van persoonsgegevens.

 

Delen met derden

Muziekschool Zoetermeer deelt geen persoonsgegevens van cursisten of klanten met derden.

 

Welke gegevens verwerkt Muziekschool Zoetermeer?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze cursisten, geïnteresseerden, deelnemers aan

projecten en workshops, contactpersonen bij scholen of andere instellingen en ouders. Het gaat

daarbij om NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, bankrekeningnummers (in geval

van automatische incasso), geboortedatum. Wij vragen geen zogenaamde bijzondere

persoonsgegevens en slaan die dus ook niet op.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

 

Wij verwerken de persoonsgegevens vanuit een rechtmatige grondslag, meestal omdat dit nodig

is voor de uitvoering van een overeenkomst met een klant of een huurder. Denk hierbij aan

gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering, communicatie over de lessen (planning e.d.)

en verbetering van onze dienstverlening. Indien we persoonsgegevens voor andere dan deze

doelen willen gebruiken, zullen we toestemming vragen aan de betrokkenen.

 

 Welke middelen gebruiken wij voor het verwerken van persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van een professioneel administratiesysteem voor de verwerking van de

persoonsgegevens.

 

Wanneer vragen wij om toestemming?

Wij vragen (bij inschrijving) toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s,

geluidsopnamen en video’s) voor drukwerk (posters, folders, flyers) of op onze website of social

media-kanalen. Verder doen we ons uiterste best om foto en videomomenten ook ter plaatse aan

te kondigen. Wil je niet op de foto, dan kun je dat bij je docent of de fotograaf aangeven. Zij

houden daar dan rekening mee. Als er onverhoopt zonder je toestemming een foto is gebruikt,

terwijl je dat niet wilt, dan zullen we de betreffende foto verwijderen.

 

 Hoe lang bewaren we je gegevens?

De leerlingen administratie wordt 7 jaar bewaard. Alleen het personeel dat is belast met de

verwerking van de persoonsgegevens heeft ook toegang tot de persoonsgegevens. Voor iedereen

die werkt met persoonsgegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

 

Hoe beveiligen we je gegevens?

Ons netwerk en onze systemen zijn allen beveiligd met wachtwoorden die regelmatig veranderd

worden. Daarnaast worden kasten en kantoren fysiek afgesloten.

 

Welke rechten heb jij als betrokkene?

Als betrokkene heb je recht op inzage, rectificatie, gegevens verwijdering, beperking van de

verwerking, dataportabiliteit, het recht van bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden

aan automatische individuele besluitvorming. Indien u van één van deze rechten gebruik wilt

maken, neem dan contact met ons op.

 

Wijziging van dit privacy statement

Muziekschool Zoetermeer behoudt zich het recht voor om ten alle tijde dit privacy statement te

wijzigen. Wij adviseren je dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 18 juni 2018.